ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

Zhiben EP Tech ਗਰੁੱਪ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਿਆਨ

ਜ਼ੀਬੇਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਖੇ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ZHIBEN ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ — ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ (URL), ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (IP) ਪਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ZHIBEN ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਈ-ਮੇਲਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਜਿੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਈਟਾਂ

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ZHIBEN ਐਫੀਲੀਏਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ www.ZhibenEP.com ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ZHIBEN ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ZHIBEN ਦੀਆਂ offl ine ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ offl ine ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ZHIBEN ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਫੁਟਕਲ

ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਰਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ, ਅਣਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਉਪਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ZHIBEN ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

You are responsible for protecting information and systems on your premises. If you are concerned about the security of information in these systems, you should contact your Information Technology (IT) department. When these systems are provided by us, we provide tools to facilitate these efforts to meet your business needs. If you feel that this website is not following its stated information policy, you may contact us by e-mail at info@ZhibenEP.com Revised August 2021 Applicable law and jurisdiction By accessing the Site and using the facilities and/or services provided through the sites on the Site, you agree that such access and the implementation and/or provision of the services shall be governed by the laws of the People's Republic of China and that you agree to be subject to the jurisdiction of the courts of the People's Republic of China.